I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Pavla Müllerová, IČ 74597531, DIČ CZ7656252923, Velké Chvojno 2, 403 34, zapsaná v živnostenském Rejstříku vydaném Magistrátem města Ústí nad Labem a popisuje postup, jak postupovat při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatněna práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami, ještě před objednáním zboží.

Spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná

Prodávající - je fyzická osoba Pavla Müllerová, Velké Chvojno 2, 403 34, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a prodává kupujícímu zboží

Zákazníkem – mého internetového obchodu je buď kupující spotřebitel nebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Jako doklad ke každému zakoupenému zboží prodávající vystavuje doklad - fakturu se zákonem uvedenými údaji pro uplatnění reklamace.

II. Vady zboží – jakost při převzetí

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že při převzetí zboží, nemá vady, zejména, že v době, kdy zboží převzal:

- má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu používá

- zboží odpovídá jakosti nebo provedení

- odpovídajícímu množství nebo hmotnosti

- vyhovuje požadavkům právních předpisů

III. Práva z vady zboží

Nemá-li zboží uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se ale vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné může odstoupit od smlouvy.

Nedojde-li k výměně zboží proto, že by to bylo vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranění vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po předchozích dvou opravách nebo větší počet vad – v takovém případě může kupující odstoupit od smlouvy.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže dodat zboží nové bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit a to i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo pokud kupující vadu způsobil sám.

Za vadu zboží nelze považovat změnu zboží vzniklou opotřebením, způsobenou jejím obvyklým používáním v souladu s její účelovostí.

IV. Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující může uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od zakoupení ( převzetí ) zboží.

Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Jestliže je kupující – spotřebitel - záruční doba činí 24 měsíců.

Pokud je kupující , který při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti - záruční doba je 12 měsíců.

Jde-li o zboží použité nebo zboží prodávané se slevou, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla při převzetí kupujícím – záruční doba je 12 měsíců.

Práva za vady zboží, pro které platí záruční doba zanikne, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Lhůta skončí uplynutím 24 měsíců od převzetí zboží při jeho zakoupení.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V. Záruční podmínky

a) kupujícímu se doporučuje, aby bezprostředně při dodání zboží přepravcem, překontroloval stav

zásilky (např. poškození krabice apod.), pokud je zásilka poškozená je oprávněn ji odmítnout,

pokud takto poškozenou zásilku kupující přijme musí popsat poškození v protokolu přepravce

a neprodleně informovat prodávajícího e-mailem popř. korespondencí o jejím poškození, zároveň

zaslat sepsaný protokol, případné poškození nebo neúplnost zásilky nezbavuje kupujícího práva

zboží reklamovat, ale prodávající má možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou

b) kupující může zaslat vadné zboží na reklamaci dopravci (např. PPL, Česká pošta) na adresu

provozovny prodávajícího nebo zboží reklamovat osobně, balík by měl obsahovat reklamované zboží,

přiloženou kopii dokladu o nákupu, popis závady, kontaktní údaje kupujícího (adresa, popř. tel. číslo)

c) kupující podnikatel i kupující spotřebitel doloží platnost záruky přiložením dokladu o nákupu

a jestli-že bylo již zboží v minulosti reklamováno, také doloží doklad o reklamaci (na dokladu

musí být stejné identifikační nebo výrobní číslo, typ jako na reklamovaném zboží pokud

takové číslo má)

e) pokud kupující poruší identifikační nebo výrobní číslo vystavuje se riziku zamítnutí reklamace,

ledaže k poškození dojde při obvyklém používání, čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak

neomezují právo zboží užívat a s ním manipulovat v rozsahu toho, k čemu je určeno

f) záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, špatnou

instalací, použitím i obsluhou, které jsou v rozporu s přiloženým návodem nebo uživatelskou

příručkou

dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením zboží

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, která jsou v rozporu s dokumentací

- provedením neodborného zásahu nebo nastavení jiných parametrů

- vlastní úpravy kupujícím a v důsledku této úpravy mohla vada vzniknout

- používáním zboží v podmínkách, která neodpovídají doporučení prodávajícím popř. výrobcem

- poškození zboží přírodními živly nebo vyšší moc

g) prodávající má právo odmítnout přijetí zboží nebo jeho součásti do reklamace, které jsou

znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k

reklamačnímu řízení

VI. Vyřízení reklamace

Jestli-že je kupující spotřebitel – prodávající o jeho reklamaci rozhodne hned, v ostatních případech včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení s obsahem - kdy byla reklamace uplatněna, popsání zjištěných závad, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, e-mailem (popř. korespondencí) pokud není e-mail, bezprostředně po přijetí reklamace, pokud je reklamace uplatněna osobně na prodejně je potvrzení předáno ihned.

Dále po té vydá potvrzení o způsobu a době vyřízení (popř. potvrzení o provedené opravě) nebo případně zamítnutí reklamace s odůvodněním.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (např. poštovné), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace a byly vynaloženy účelně, měl by požádat nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží nebo poskytnutí slevy je kupujícímu vrácena příslušná částka na uvedený bankovní účet nebo předána na prodejně, pokud byla již uhrazena.

Po vyřízení oprávněné reklamace - se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

V případě neoprávněné reklamace - se záruční doba neprodlužuje.

Pokud byla reklamace zboží v záruční době vyřízena výměnou za zboží nové – záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá - od následujícího dne po uplatnění reklamace – do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy kupující byl povinen zboží převzít. O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, SMS nebo telefonicky na číslo, které uvedl již při objednávce.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato k reklamaci.

Kupující musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť lhůta k uplatnění práv z vad se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží a tudíž je nelze zaměňovat se životností zboží. Pokud kupující zboží používá déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniklá vada je důsledkem běžného opotřebení, ale zároveň není vyloučeno, že se jedná o skutečnou vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jedná o vadu skutečnou nebo způsobenou obvyklým opotřebením.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014