Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy,
kdy na jedné straně je fyzická osoba Pavla Müllerová, IČ 74597531, DIČ CZ 7656252923, Velké Chvojno 2, 403 34,
zapsaná v živnostenském rejstříku jako prodávající a na straně druhé je kupující.

I. Vymezení pojmů

Prodávající – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti

Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel

Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující podnikatel je osoba, která samostatně vykonává činnost za účelem dosažení zisku na vlastní účet a odpovědnost dle živnostenského oprávnění nebo uzavírá smlouvy s vlastní obchodní,výrobní nebo obdobnou činností nebo při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Kupní smlouva

Jestli-že je kupující-spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je nabízení zboží na webu provozovaném prodávajícím, které vloží do košíku, popřípadě e-mailovou objednávkou. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

Než kupující závazně potvrdí objednávku, je umožněno kupujícímu kontrolovat a měnit údaje, včetně způsobu úhrady a dopravy, které do objednávky vložil. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním
e-mailem na kupujícím zadaný e-mail, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Vzniklou smlouvu ( včetně dohodnuté ceny ) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupující spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a není přístupná třetím nezúčastněným stranám, uzavřená kupní smlouva je archivována nejméně po dobu pěti let nebo na přání kupujícího je vymazána z databáze prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží a kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní smlouvy.

Prodávající kupujícímu odevzdá zboží i doklady, které se k němu vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží dle kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží,jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v co nejkratší možné době.

Lhůta je pozastavena od tohoto data - až do doby dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlou vy na základě dohody s kupujícím v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- výrazným způsobem se změnila cena zboží od dodavatele

V případě, že kupující zaplatil celou nebo část kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na uvedený účet nebo adresu, popřípadě mu bude vrácena

v hotovosti na prodejně a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího.

Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

III. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

- má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly nebo vlastnosti, které prodávající či výrobce popsal

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- zboží odpovídá jakosti a odpovídajícímu množství

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti má kupující právo požadovat i dodání nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti zboží - není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Jestli-že je možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě – v takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní -li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží - může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, také i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy způsobilo značné potíže.

Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží – pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží vadu má, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Uplatnit právo z vady se netýká

- u zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena zjednána

- na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním

- způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Projeví.li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pokud je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku ( tedy v internetovém obchodě ) ve lhůtě 14-ti dnů jde-li o

- kupní smlouvu – ode dne převzetí zboží

- kupní smlouvu – předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, lhůta běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží

Prodávající umožňuje kupujícímu vyplnit a odeslat Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek a prodávající potvrdí bez zbytečné- ho odkladu jeho přijetí.

Odstoupit lze i korespondencí na adresu: Zdravotní potřeby, Pod Parkem 2566/34, 400 11, Ústí nad Labem

V tomto případě doporučuji doručit písemně odstoupení od kupní smlouvy spolu s průvod- ním dopisem, kde kupující uvede číslo objednávky, datum nákupu, číslo bankovního účtu nebo uvést, že částka bude odebrána v hotovosti na prodejně.

V případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí kupující nejpozději do 14-ti dnů zaslat (vydat) zboží, které na základě smlouvy

dostal a to na své vlastní náklady.

Zboží by mělo být úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. Pokud to již není možné (např. v této době bylo zboží zničeno ) musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno.

Odstoupí-li kupující dle předchozích odstavců od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě smlouvy přijal stejným způsobem.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve , než kupující zboží vrátí nebo prokáže,

že zboží prodávajícímu odeslal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s související poskytnuté dárky, včetně všeho, oč se obohatil.

V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího, není-li vydání dárku bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v takovém stavu, v jakém ho obdržel.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá v případě smluv

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělí kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

- o dodávce nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách fin. trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho obsah

- o dodávce nebo údržbě provedení v místě kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případech následného provedení jiných nevyžádaných

oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení odstoupení od smlouvy ( objednávky ) v případě zboží, které není již možné dodat ani nahradit jiným typem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující tuto skutečnost neakceptuje před vznikem kupní smlouvy.

O této situaci prodávající kupujícího informuje.

Jestli-že již byla uhrazena celá částka nebo část objednávky, budou finanční prostředky vráceny zpět kupujícímu dle jeho požadavku (hotově, na bankovní účet).

V. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné,budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod.. Výjimku představují situace související s distribucí objednávky zboží, kdy jsou externím dopravcům předávány

osobní údaje (sdělení jména a adresy ), které jsou nutné pro doručení objednaného zboží či platebním styku.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky – uzavřením kupní smlouvy, kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů v souladu s platnými zákony České republiky zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění.

Kupující má právo ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, dává svůj souhlas ke shromažďování, zpracování včetně dalších

zákonných práv k těmto údajům a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním (v tomto případě za písemné

vyjádření se považuje i forma elektronická).

Jednotlivé soubory jsou archivovány ( ve formě elektronické ) a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Nové podmínky o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných norem Evropské unie (GDPR). Prodávající Pavla Müllerová je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely nezbytného splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Jméno a příjmení, adresu korespondenční, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, způsob úhrady popřípadě upřesnění adresy dodání a včetně upřesňujícího komentáře a to za účelem uzavření této smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práva z kupní smlouvy. Osobní údaje jsou zabezpečeny veškerými možnými nezbytnými opatřeními proti zneužití.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz (tzn. být zapomenut), právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, právo podat stížnost proti zpracovávání svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze na adrese Pavla Müllerová, Kostelní 53, 431 11, Jirkov, popř. info@zdravotnipotrebyul.cz.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající může také předat nebo poskytnout osobní údaje kupujícího, jestliže má prodávající povinnost poskytnout osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti. Kromě osob dopravních společností, dopravující objednané zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Požádá-li kupující o informaci popřípadě vysvětlení o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy tj. zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o:

- doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v e-shopu platné a účinné od 25.5.2018

VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Při uzavírání kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.

Vzniklé náklady kupujícího při jejich použití (tel. náklady, náklady na internetové připojení) si kupující hradí sám.

VII. Ceny a objednávání

Všechny ceny jsou smluvní, v e-shopu jsou vždy aktuální a platné.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH ( popř. všech poplatků ) + doprava, které musí kupující zaplatit, aby zboží získal. Po provedené objednávce obdrží kupující pro potvrzení objednávky automaticky e-mail, že jeho objednávka byla přijata.

Pokud kupující objedná zboží, které není v nabídce ( např. velikost, barva obuvi apod. ), prodávající na tuto skutečnost reaguje na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

VIII. Platební a dodací podmínky

Prodávající akceptuje tyto platební podmínky

- platba v hotovosti nebo kartou (na prodejně)

- platba formou Ticket Multi (na prodejně )

- platba na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od kupujícího přepravce )

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, nebezpečí škody na zboží přechází jeho převzetí kupujícím.

Kupující má možnost výběru dodacích podmínek

a) kupující si může zboží objednat přes e-shop a následně osobně vyzvednout na prodejně

b) zboží je možné zaslat přepravní společností PPL na jím zvolenou adresu

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav zásilky ( např. poškození obalu atd. ), v případě jakékoli nesrovnalosti je oprávněn

odmítnout zásilku převzít.

Společně se zbožím je zaslána kupujícího nebo faktura, která slouží k případné reklamaci zboží nebo jeho výměně (např. velikost obuvi apod.).

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou PPL.

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 84,- Kč.
Cena přepravy zahrnuje možnost večerního doručení (volitelně) a telefonické kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby či místa doručení.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. 
Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uzavření kupní smlouvy a kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétních případech prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a nabývají účinnosti od 1.1.2014

Zde si prosím z důvodu možné změny občanského zákoníku a tedy i našich obchodních podmínek, stáhněte aktuální Obchodní podmínky pro Vaše případné pozdější reklamace.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě výpadku pak nejpozději do 48 hodin.